Regulamin

Regulamin i zasady kolekcjonowania naklejki na legitymacje.

Jeśli chodzi o hologramy na legitymację studencką lub doktorancką, to ich wykorzystanie jedynie w celach kolekcjonerskich jest w pełni zgodne z prawem 1. Przechowywanie ich w albumach lub pamiątkowych księgach również jest dozwolone 1. Naklejki kolekcjonerskie oraz ich nabywanie nie budzą zastrzeżeń, ponieważ są one stworzone przy użyciu specjalnej technologii nakładania dwóch obrazów, co sprawia, że pod różnym kątem widzenia zauważyć można inną grafikę na naklejce – Orła lub RP.
Zgodnie z przepisem art. 270 Kodeksu karnego, osoby, które w celu użycia za autentyczny podrabiają lub przerabiają dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używają, podlegają odpowiedzialności karnej i zagrożone są karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Kupując hologram kolekcjonerski, oświadczasz, że nie będziesz używać go niezgodnie z jego przeznaczeniem (czyli w celach kolekcjonerskich) 1. Pod żadnym pozorem nie należy posługiwać się hologramem jak autentycznym, np. naklejać go na legitymację ELS i stosować legitymacji ELS niezgodnie z prawem.

 

Regulamin sklepu internetowego hologramy-kolekcjonerskie.com

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy www.hologramy-kolekcjonerskie.com prowadzony jest przez Cresto LLC, 42 Read’s Way, DE 19720, New Castle, USA .
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2
DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Firmą w ramach sklepu www.hologramy-kolekcjonerskie.com czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Sprzedawca – właściciel Sklepu, który został wskazany w § 1 ust. 1.
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.hologramy-kolekcjonerskie.com .

§ 3
KONTAKT
1. Adres Firmy: Cresto LLC, 42 Read’s Way, DE 19720, New Castle, USA .
2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
3. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4
INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5
WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
1. płatność internetowa
2. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie 3 dni od otrzymania wpłaty za towar.
5. Dostawa towaru odbywa się do wszystkich Państw świata.

§ 6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
1. w przypadku odstąpienia od umowy Firma zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
2. zwrotu płatności Firma dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
3. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
4. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

8. Związku z wymaganiami nowego rozporządzenia, wszystkie hologramy els są produkowane na indywidualne zamówienie, dlatego upewnij się przed zakupem, który wzór hologramu potrzebujesz i poinformowuj nas, który mamy zastosować i nanieść na niego kod. W przypadku odstąpienia od umowy spółka zwraca 30% wartości zakupu. Istnieje możliwość wymiany za dodatkową opłatą za wysyłkę.

§ 7
REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia hologramu kolekcjonerskie wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu prawnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Firmy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, zdjęcie naklejki na legitymacje, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCEŃ
1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
1. mediacji prowadzonej przez Sąd Arbitrażowy.
§ 9
DANE OSOBOWE
1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Firma.

§ 10
ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Towaru bez wad.
2. Cena Towaru obowiązująca w chwili składania Zamówienia nie ulega zmianie.
3. Aby skorzystać ze Sklepu należy skorzystać z:
1. komputera PC lub tabletu lub telefonu,
2. systemu Windows lub IOS lub Android (w zależności od rodzaju i marki urządzenia),
3. dostępu do sieci Internet,
4. zainstalowanej przeglądarki internetowej,
5. zainstalowanej wtyczki Macromedia FlashPlayer oraz włączonej obsługi języka JavaScript,
6. włączonej obsługi tzw. wyskakujących okienek (pop-up Windows) aktywnego konta e-mail.
4. Kupujący korzystający ze Sklepu obowiązany jest do zamieszczania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych, prawidłowego adresu dostawy, prawidłowych danych do faktury.
5. Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
6. Kupujący przystępując do korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności i że akceptuje ich postanowienia.
7. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
8. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Towaru. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia e-mailem lub telefonicznie.
9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, wskazane przy kupowanym Towarze (w karcie Towaru (produktu)), w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
10. Kupujący składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego poprzez kliknięcie w przycisk potwierdzający złożenie Zamówienia „Zamówienie z koniecznością zapłaty”

§ 11
REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE
1. Kupujący może się zarejestrować i założyć Konto. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
2. Kupujący zakładając Konto obowiązany jest skorzystać z formularza rejestracyjnego podając następujące dane:
3. jeśli jest osobą fizyczną:
1. adres e-mail,
2. hasło,
3. imię i nazwisko,
4. numer telefonu,
5. adres zamieszkania,
6. adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania.
4. jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
1. adres e-mail,
2. hasło,
3. imię i nazwisko,
4. nazwę firmy,
5. adres siedziby,
6. adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres siedziby,
7. numer NIP,
8. numer telefonu.
5. Czynności rejestracyjne Konta, Kupujący dokonuje tylko jednorazowo, a przy składaniu kolejnych Zamówień korzysta ze swojego zarejestrowanego Konta.
6. Login oraz hasło podane przez Kupującego są informacjami poufnymi, dlatego też Kupujący zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy i nieudostępniania ich osobom trzecim.
7. Sprzedawca zastrzega możliwość dodatkowej autoryzacji danych Kupującego w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

§ 12
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Nowe Zamówienia można składać drogą elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok a także telefonicznie w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
2. Kupujący może złożyć Zamówienie w następujące sposoby:
1. korzystając ze swojego zarejestrowanego Konta
2. e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania Zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
4. Jeżeli Kupujący składa Zamówienie korzystając ze swojego Konta w Sklepie, potwierdzenie Zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Potwierdzam zamówienie”.
5. Jeżeli Kupujący składa Zamówienie w inny sposób niż korzystając ze swojego Konta, powinien podać w Zamówieniu następujące dane:
1. jeśli jest osobą fizyczną:
1. imię i nazwisko,
2. adres e-mail,
3. numer telefonu,
4. adres zamieszkania,
5. adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania.
2. jeżeli jest osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:
1. imie i nazwisko,
2. adres e-mail,
3. adres firmy,
4. adres siedziby,
5. adres dostawy, jeżeli jest on inny niż adres siedziby,
6. numer rejestrowego firmy,
7. numer telefonu.
3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien dokonać:
1. wyboru zamawianych Towarów,
2. wyboru sposobu dostawy oraz wskazać adres dostawy,
3. wyboru sposobu płatności.
4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Towaru.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza Kupującemu jego otrzymanie, przesyłając wiadomość e-mail o otrzymaniu Zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail. W przypadku Zamówienia składanego i przyjętego telefonicznie Sprzedawca nie musi potwierdzać Kupującemu jego otrzymania w sposób wskazany powyżej.
6. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o tym fakcie wysyłając Kupującemu na podany przez niego adres
7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
8. Sprzedający przystąpi do realizacji Zamówienia nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy, przesłanej przez Kupującego płatności, chyba że płatność za Towar dokonywana jest za pobraniem lub gotówką przy odbiorze z magazynu.
9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób płatności przelewem na konto Sprzedawcy lub płatność elektroniczną brak wpłaty w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją przez Kupującego z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do anulowania Zamówienia.
10. Sprzedawca zastrzega prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia gdy dane Kupującego są nieprawdziwe, niepełne lub w inny sposób nieprawidłowe, a Sprzedawca uprzednio poinformował Kupującego o tym fakcie lub też poinformowanie Kupującego było niemożliwe ze względu na nieprawidłowe dane.
11. Kupujący zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o ewentualnym braku zamówionego Towaru, który może wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji.
12. Sklep obsługuje Kupujących mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym kontakcie ze Sklepem, Sklep może obsłużyć także Kupujących, którzy maja miejsce zamieszkania lub siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Gdyby po złożeniu Zamówienia okazało się że zamówiony Towar jest niedostępny w całości lub częściowo, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, telefonicznie lub e-mailowo. Kupujący ma prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z zamówionego Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie. Następnie Sklep wysyła do Kupującego e-maila ze zmianami w Zamówieniu lub z informacją o anulowaniu Zamówienia, a Kupujący powinien potwierdzić e-mailem zwrotnym akceptację zmian w Zamówieniu lub jego anulowanie. Zmianę lub anulowanie Zamówienia uważa się za dokonaną w chwili potwierdzenia tych okoliczności e-mailem zwrotnym przez Kupującego.
14. W chwili gdy całe Zamówienie zostanie skompletowane i będzie gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Kupujący otrzyma ostatnią wiadomość e-mail informującą o statusie Zamówienia, w momencie gdy Zamówienie zostanie wysłane.
15. Kupujący może wprowadzić zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia przez Sklep paragonu lub faktury.
16. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mail lub telefonicznie (dane kontaktowe dostępne są na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”). Sklep prześle do Kupującego e-maila o zmianie Zamówienia, a Kupujący powinien potwierdzić mailem zwrotnym akceptację zmian w Zamówieniu. Zmianę Zamówienia uważa się za dokonaną w chwili potwierdzenia tych okoliczności e-mailem zwrotnym przez Kupującego.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
– Data odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

* niepotrzebne skreślić

§ 14
OŚWIADCZENIE

Zwróć uwagę, że wszystkie naklejki na legitymację studencką lub doktorancką należy traktować i stosować tylko w celach kolekcjonerskich. Jest to okazja na przedłużenie wspomnień, a za każde użycie niezgodne z przeznaczeniem naklejek nie ponosimy odpowiedzialności. Naklejki na legitymacje nie są objęte ochroną praw autorskich itp., a sprzedaż i posiadanie ich jest w Polsce całkowicie legalny, zarówno kolekcjonowanie jak sprzedawanie. Musimy poinformować, że zgodnie z przepisem art. 270 Kodeksu karnego „ten, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega odpowiedzialności karnej i zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, dlatego też hologramy można nabywać wyłącznie w celach kolekcjonerskich. Pod żadnym pozorem nie można używać hologramów jak autentyczne np. naklejać na plastikową legitymacje i używanie legitymacji ELS niezgodnie z prawem, więc jeśli miałeś taki zamiar to opuść nasz sklep i kup gdzie indziej hologram kolekcjonerski . Kupując kolekcjonerską naklejkę na legitymacje oświadczasz, że nie będziesz używać hologramu niezgodnie z jego przeznaczeniem (czyli wyłącznie w celach kolekcjonerskich).